Algemene wet bestuursrecht

De Algemene wet bestuursrecht (ook wel: Awb) omvat een set regels waar bestuursorganen zich aan dienen te houden bij publiekrechtelijk optreden. Deze regels regelen de verhouding tussen overheidsinstanties en rechtspersonen (zoals burgers en bedrijven) en de onderlinge verhoudingen zoals tussen de diverse overheidsorganen onderling. In deze wet zijn onder meer regels opgenomen hoe overheidsinstanties zich dienen te gedragen, welke maatregelen en sancties ze kunnen opleggen tegen burgers en rechtspersonen en welke procedures daarbij gevolgd moeten worden. De Algemene wet bestuursrecht geeft onder meer regels over besluitvorming en het instellen van bezwaar en beroep.

Categorie Bestuursrecht
Wetsartikel Art. 1:1 e.v. Awb
Synoniemen Awb