Bestuursrechtelijke aangelegenheid

In veel regelingen in het kader van het bestuursrecht is de term bestuurlijke aangelegenheid opgenomen. Onder deze definitie wordt verstaan: 'een aangelegenheid die betrekking heeft op beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering daarvan.'

Bij een bestuurlijke aangelegenheid gaat het om het openbaar bestuur in al zijn aspecten. Het kan onder meer betrekking hebben op het externe alsmede het interne optreden van het bestuur. Als het bestuursorgaan gebruik maakt van documenten van derden, kunnen deze documenten ook vallen onder de bestuurlijke aangelegenheid. Binnen de Wet openbaarheid van bestuur kan een Wob verzoek ook worden aangemerkt als betrekking hebbende op een bestuurlijke aangelegenheid, afhankelijk van het oogmerk van de Wob-aanvrager.

Categorie Bestuursrecht
Wetsartikel Art. 1 sub b Wob
Synoniemen