Besluit

Een besluit is een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling (art. 1:3 Awb). Voorbeelden hiervan zijn beslissingen van een gemeente om een subsidie toe te kennen of af te wijzen, het vaststellen van een Algemene plaatselijke verordening en het opleggen van een bestuurlijke boete.

De term besluit is een belangrijk element in het bestuursrecht, omdat er vele regels verbonden zijn rondom de totstandkoming van besluiten. Zo geeft de wet regels voor de voorbereiding, motivering en bekendmakingen van besluiten. Besluiten zijn vatbaar voor bezwaar en beroep, als een burger of onderneming het niet eens is met de inhoud van het besluit.

Besluiten vallen uiteen in beschikkingen en besluiten van algemene strekking. Een beschikking is op een individueel persoon of onderneming gericht, zoals de aanvraag van een vergunning. Een besluit van algemene strekking is het vaststellen van beleidsregels of het opstellen/wijzigen van de Algemene plaatselijke verordening. Ook een bestemmingsplan is een voorbeeld van een besluit van algemene strekking.

Categorie Bestuursrecht
Wetsartikel Art. 1:3 Awb
Synoniemen Beslissing, beschikking, besluit van algemene strekking