Vakantiedagen (mv: Vakatantiedag)

Vakantiedagen zijn de dagen waarop een werknemer is vrijgesteld van het verrichten van arbeid met behoud van zijn loon. Hiervoor geldt een wettelijk minimum en is op basis van Europees recht vastgesteld op minimaal 4 keer de arbeidsduur per week. Van deze bepaling mag niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken: de bepaling is van dwingend recht. Uiteraard mag wel een gunstiger vakantieregime met de werknemer worden overeengekomen. De extra dagen die op deze wijze worden opgebouwd worden ook wel 'bovenwettelijke vakantiedagen' genoemd.

In bovenstaand voorbeeld: als een werknemer gedurende een jaar vijf dagen per week heeft gewerkt, heeft hij dus recht op minimaal 4 weken vakantie. Ook hier geldt dat de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) een gunstiger vakantieregime kennen.

Categorie Arbeidsrecht
Wetsartikel art. 7:634 BW
Synoniemen