Schuldeiserswanprestatie

De situatie waarbij een schuldenaar zijn prestatie uit hoofde van een overeenkomst niet kan nakomen doordat de schuldeiser zijn medewerking niet verleent. Indien zulks het geval is, raakt de schuldeiser in verzuim. Het gevolg hiervan is, is dat een eventuele niet-nakoming door de schuldenaar ten gevolge van dit verzuim hem niet kan worden toegerekend. Vereist is wel dat de schuldenaar heeft aangeven te willen nakomen en dat de vereiste medewerking binnen de invloedssfeer van de schuldeiser ligt.

Indien de schuldeiser in verzuim blijft door medewerking aan de nakoming te blijven weigeren, dan kan de schuldenaar de rechter verzoeken te bepalen dat hij van zijn verbintenis bevrijdt zal worden.

 

 

Wetsartikel Art. 6:58, art. 6:59 BW
Synoniemen