Ernstige tekortkoming

Een ernstige tekortkoming is een term die niet op zichzelf gedefinieerd is. Van een tekortkoming is sprake indien de schuldenaar een verbintenis uit de overeenkomst niet nakomt. Dit levert wanprestatie op jegens de schuldeiser. Indien de tekortkoming is ontstaan door factoren buiten de controle van de schuldenaar is er sprake van overmacht. Als er geen sprake is van overmacht, is de schuldenaar schadevergoedingsplichtig. Wanneer dit is en onder welke voorwaarden, is beschreven in het Burgerlijk Wetboek.

Wetsartikel Art. 6:74 BW
Synoniemen Tekortkoming, wanprestatie