Overmacht (mv: Overmacht)

Overmacht is een term uit het verbintenissenrecht. Het geeft de uitzonderingssituatie weer op de hoofdregel dat de schuldenaar, bij niet-nakoming, schadevergoedingsplichtig is.

De wet definieert overmacht als volgt: een tekortkoming kan de schuldenaar niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. De vraag, wanneer beroep kan worden gedaan op overmacht, is sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Een bekend voorbeeld uit de praktijk is stormschade. Een boom die op een erf staat en ten gevolge van een storm omwaait en op de auto van de buren valt, zal in de regel overmacht opleveren.

In het verkeersrecht gelden speciale normen ten aanzien van het begrip overmacht.

In het ondernemingsrecht wordt veelal beroep gedaan op overmacht om bepaalde tekortkomingen in de nakoming te zuiveren. Bijvoorbeeld de leverancier van een truck die onderweg pech krijgt en daardoor niet op tijd kan leveren. In dergelijke gevallen zal er in beginsel geen beroep kunnen worden gedaan op overmacht: zulke gebeurtenissen behoren immers tot het bedrijfsrisico.

Wetsartikel Art. 6:75 BW
Synoniemen