Conversie

De omzetting van een nietige rechtshandeling in een geldige rechtshandeling. Conversie is alleen mogelijk indien een nietige rechtshandeling lijkt op die van een geldige rechtshandeling.

Een vereiste voor conversie is dat het aannemelijk is dat partijen conversie zouden hebben verkozen boven handhaving van de nietigheid. Daarnaast is vereist dat omzetting van de rechtshandeling niet onredelijk is jegens een belanghebbende die niet aan de conversie heeft meegewerkt. Door conversie wordt beoogd dat de belangen van partijen optimaal behartigd worden zonder dat de nietigheid onevenredig zou ingrijpen in de bestaande rechtsverhouding.

Een voorbeeld van conversie is wanneer een rechtshandeling niet in de wettelijk voorgeschreven vorm is verricht, en dit vormvereiste alsnog in acht wordt genomen.

 

Wetsartikel
Synoniemen Omzetting