Contract

Een contract is een schriftelijke overeenkomst. In het dagelijks taalgebruik wordt de term contract synoniem gebruikt voor overeenkomst. Echter, overeenkomsten kunnen ook mondeling tot stand komen in verband met het de wettelijke vormvrijheid.

In een contract worden afspraken opgenomen over de wederzijdse rechten en plichten van partijen. Komt een partij een afspraak niet na, dan zal hij jegens de andere partij schadeplichtig zijn indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming. Een contract, en dus een overeenkomst, komt tot stand door een meerzijdige rechtshandeling. 

De term contract is niet als zodanig geregeld in de Nederlandse wet, maar op contracten zijn de algemene bepalingen inzake overeenkomsten van toepassing. Betreft het contract een bijzondere overeenkomst (zoals een arbeids- of huurovereenkomst), dan gelden nog specifieke wettelijke bepalingen.

Wetsartikel Art. 6:217 BW
Synoniemen