Schuldeisersverzuim

Crediteursverzuim (ook wel: schuldeisersverzuim) is de situatie waarbij de schuldenaar alsnog een verplichting uit de overeenkomst nakomt, maar daartoe niet in staat is vanwege een handeling van de schuldeiser. In dat geval is de schuldenaar niet langer meer in verzuim, maar treedt schuldeisersverzuim in. De ratio hierachter is dat als de schuldeiser ervoor zorgt dat de schuldenaar zijn prestatie uit de overeenkomst niet kan nakomen, dat voor zijn rekening dient te komen. Dat levert overmacht op aan de zijde van de schuldenaar. Eventuele vorderingen tot nakoming of schadevergoeding van de schuldeiser kan de schuldenaar dan ook afweren.

Door het intreden van schuldeisersverzuim komt een einde aan het schuldenaarsverzuim. Deze kunnen dus niet naast elkaar bestaan. Daarnaast kan de schuldenaar recht hebben op een vergoeding van (redelijke) kosten die zijn gemaakt als gevolg van het schuldeisersverzuim.

Zodra het schuldeisersverzuim eindigt, dient de schuldenaar weer na te komen. Dit doet zich voor wanneer de schuldenaar daadwerkelijk weer kan nakomen en alle belemmeringen die door het schuldeisersverzuim zijn ontstaan, zijn opgelost.

Wetsartikel Art. 6:59 BW
Synoniemen Crediteursverzuim