Tekortkoming in de nakoming

Tekortkoming in de nakoming houdt in dat een wederpartij een afspraak uit de overeenkomst niet, of niet behoorlijk is nagekomen.  Dit heet ook wel wanprestatie. Als de wederpartij toerekenbaar een afspraak niet is nagekomen, zal hij schadevergoedingsplichtig zijn. Daarnaast heeft de partij de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden, tenzij er sprake is van een geringe tekortkoming.

Categorie Civiel recht
Wetsartikel
Synoniemen Wanprestatie