Ondertoezichtstelling

Ondertoezichtstelling is een kinderbeschermingsmaatregel en wordt gebruikt wanneer een kind probleemgedrag vertoont. Ondertoezichtstelling kan ook worden toegepast wanneer er sprake is van ontucht, verwaarlozing, mishandeling of onbekwaamheid van de ouders het kind op te voeden.

Ondertoezichtstelling van een kind kan worden uitgesproken door de kinderrechter wanneer een kind dreigt te worden geschaad in zijn geestelijke ontwikkeling, of wanneer hij wordt geschaad in zijn geestelijke of lichamelijke belangen. Als de rechtbank een ondertoezichtstelling beveelt, wordt door Bureau Jeugdzorg een gezinsvoogd toegewezen. Deze geeft begeleiding aan het kind en de ouders ter oplossing van het probleem. In de meeste gevallen blijven de ouders het gezag over het kind behouden. Wanneer de ouders daartoe niet in staat zijn, zal het kind in een tehuis of pleeggezin worden geplaatst. Dit wordt ook wel aangemerkt als uithuisplaatsing.

Wanneer de gezinsvoogd van mening is dat de ouders niet in staat zijn om de zorg en opvoeding over het kind te dragen, kan de gezinsvoogd bij de rechter verzoeken tot ontheffing uit het ouderlijk gezag indienen. Een instelling of andere personen zullen dan worden aangewezen als voogd over het kind.

Wetsartikel Art. 1:255 BW
Synoniemen