Wanprestatie (mv: Wanprestatie)

Wanprestatie duidt op de situatie dat een schuldenaar zijn afspraak uit een overeenkomst niet, of niet behoorlijk nakomt. Een voorbeeld is de koopovereenkomst waarbij de verschuldigde koopprijs niet, of slechts gedeeltelijk wordt voldaan. Of een huis dat in een andere kleur verf wordt opgeleverd dan vooraf met de schilder was overeengekomen. In zulke gevallen komt de schuldenaar zijn afspraken uit de overeenkomst niet behoorlijk na.

Wanprestatie is synoniem aan het begrip tekortkoming in de nakoming. De schuldeiser zal de schuldenaar in de regel een termijn moeten stellen om vooralsnog zijn verplichting uit de overeenkomst behoorlijk na te komen. Dit gebeurt door middel van een ingebrekestelling. In die ingebrekestelling geeft de schuldeiser de schuldenaar een redelijke termijn om vooralsnog na te komen. Doet hij dit niet, of niet behoorlijk, dan treedt verzuim in. De schuldeiser heeft dan recht op schadevergoeding en - onder voorwaarden - het recht om de overeenkomst te ontbinden.

In sommige gevallen treedt het verzuim direct, dus zonder ingebrekestelling, in. Dit kan zich voordoen als de prestatie bijvoorbeeld al geleverd is, maar niet juist. Andere gevallen waarin het verzuim direct intreedt is wanneer uit de houding van de schuldenaar blijkt dat hij niet zal nakomen. Het verzuim treedt dan direct in en de schuldeiser heeft in dat geval recht op (vervangende) schadevergoeding.

Wetsartikel art. 6:74 BW
Synoniemen tekortkoming in de nakoming