De wet stelt strenge eisen aan de inhoud van een dagvaarding. Al is dit een formeel processtuk en bepleiten partijen vaak later in de procedure inhoudelijk hun standpunt, wees de rechtbank in een recente procedure de vorderingen bij voorbaat af omdat de dagvaarding niet aan de wettelijke voorwaarden voldeed. Onze advocaat procesrecht bespreekt aan de hand van deze uitspraak de belangrijkste aandachtspunten.

Inhoud dagvaarding

Er bestaan vele ‘standaard dagvaardingen’. Dit komt omdat de wet doorgaans een aantal formaliteiten voorschrijft die op het merendeel van de procedures van toepassing is. Bij het opstellen van de dagvaarding dient dan vaak enkel aandacht te worden besteed aan de inhoudelijke onderbouwing. De dagvaarding dient bovendien te worden voorzien van de nodige bewijsstukken om de vorderingen te kunnen onderbouwen.

Incassobureau

Daar ging in het in een recente procedure bij de rechtbank Den Haag mis. Een incassobureau had een vordering overgenomen inzake een lopende energierekening. Als productie bij de dagvaarding was een factuurspecificatie opgenomen, welke luidde:

Vorderingsnummer Omschrijving Bedrag

51003285371 Facturatie €380,45

Totaal €380,45

Verstekprocedure

Gedaagde partij verscheen niet in de procedure. Omdat alle formaliteiten en termijnen in acht waren genomen, verleende de rechter tegen hem verstek. Doorgaans leidt dit ertoe dat de rechtbank de vorderingen van de eisende partij toewijst, tenzij deze hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

Overeenkomst?

In deze procedure wees de kantonrechter de vorderingen van de eisende partij echter evenwel af. De kantonrechter kwam tot dit oordeel omdat de dagvaarding beweerdelijk melding maakte van het bestaan van een overeenkomst met de gedaagde partij. Wanneer en op welke wijze voor welke periode deze overeenkomst was gesloten, vermeldde de dagvaarding echter niet. Er was ook geen kopie van de overeenkomst aan de dagvaarding gehecht.

Vordering

Daarnaast stond in de dagvaarding beweerdelijk een specificatie van de vordering vermeld. Volgens de kantonrechter kon voormeld vorderingsnummer met alleen een bedrag niet kwalificeren als specificatie van de vordering. Ook hier ontbrak de factuur, waaruit het vorderingsnummer, het bedrag en de grondslag van de betalingsverplichting zou blijken.

Verjaring?

De kantonrechter achtte dit van groot belang omdat het incassobureau de vordering van het energiebedrijf op of omstreeks 1 september 2015 had gekocht. Aldus moest de vordering ouder zijn dan die datum. Volgens de kantonrechter kon van een debiteur niet worden verwacht dat hij een dergelijk oude vordering enkel zou herleiden aan de hand van een vorderingsnummer. De vordering was bovendien bijna verjaard of was reeds verjaard.

Waarheidsplicht

Tot slot vermeldde de dagvaarding dat gedaagde partij een kosteloze aanmaning zou hebben ontvangen. Ook hiervan ontbrak echter elk bewijs in de dagvaarding. Gelet op al deze aspecten oordeelde de kantonrechter dat eisende partij niet had voldaan aan zijn waarheidsplicht. De rechter heeft in dat geval de bevoegdheid om de gevolgtrekking te maken die hij gerade acht. In dit geval was de kantonrechter van oordeel dat de gevolgtrekking behoorde te zijn dat de vordering van eisende partij diende te worden afgewezen.

Spookfacturen in dagvaarding

Incidenteel komt het voor dat consumenten worden gedagvaard op basis van spookfacturen. Uit deze procedure blijkt dat een dergelijke handelwijze zinloos moet worden geacht. Wanneer twijfel bestaat over het bestaan van een vordering, kunt u zich het beste wenden tot de schuldeiser of juridisch advies inwinnen. Bij een intrekking van de procedure kan eventueel worden verzocht om een proceskostenveroordeling uit te spreken.

Door Edward Appelman op 1 augustus 2019 Leestijd: 3 minutes