Recent diende een interessante kwestie bij het hof Den Haag. De rechter herriep een eerder door hem gegeven arrest in verband met gepleegd bedrog door een procespartij. De reden: de partij had, naar achteraf bleek, valse getuigenverklaringen ingebracht welke bij gebreke waarvan het hof een andere beoordeling zou hebben gegeven. Dat deed het hof uiteindelijk ook. Onze advocaat procesrecht bespreekt het arrest en legt uit onder welke omstandigheden een rechtbank of hof kan terugkomen op een eerder gegeven uitspraak. 

Vervangende toestemming voor verhuizing

In de procedure ging het om een verzoek tot vervangende toestemming. Een tweetal ouders met kinderen waren uit elkaar gegaan. Zij hadden het gezamenlijk gezag. Na het verbreken van de relatie wilde de moeder naar een andere plaats verhuizen met de kinderen maar de vader gaf daarvoor geen toestemming. In hoger beroep verleende het hof haar, in tegenstelling tot de rechtbank, alsnog deze vervangende toestemming om te mogen verhuizen.

Gronden

In die procedure had de moeder als onderbouwing voor haar verzoek het volgende ten grondslag gelegd. Ze voerde aan dat ze na het verbreken van de relatie met de vader een nieuwe partner had gekregen. Om die reden wenste ze naar een andere plaats te verhuizen en de kinderen in te schrijven op een school aldaar. Ter bewijs dat zij een nieuwe relatie had, bracht zij een tweetal getuigenverklaringen in.

Verzoek tot herroeping

Naar later bleek waren deze getuigenverklaringen echter vals. Daarmee stond vast dat de moeder over haar relatie had gelogen. De vader startte daarop een procedure tot herroeping van het eerdere arrest. Het hof opende daarmee opnieuw de zaak en beoordeelde – met inachtneming van de huidige feiten en omstandigheden – het verzoek opnieuw.

Valse getuigenverklaringen

Het begrip bedrog dient ruim te worden opgevat. Van bedrog is onder meer sprake als een partij valse getuigenverklaringen uitlokt of feiten verzwijgt die voor de wederpartij gunstig zouden kunnen zijn. Het bedrog moet bovendien worden opgemerkt ná de uitspraak. Als het bedrog tijdens de procedure is ontdekt of had kunnen behoren te worden ontdekt, kan de uitspraak niet worden herroepen. Als er sprake is van bedrog, kan dat een uitzondering vormen op de regel dat uitspraken in beginsel definitief zijn. De rechter kan besluiten om in dat geval de procedure te heropenen en de zaak opnieuw te beoordelen.

Nieuwe beoordeling

Omdat vast was komen te staan dat de vermeende relatie met de moeder inmiddels uit was en zij nog steeds woonachtig was in haar oorspronkelijke woonplaats, zag het hof niet langer noodzaak dat zij vervangende toestemming zou verkrijgen voor een verhuizing. Daarmee bekrachtigde het hof de oorspronkelijke uitspraak van de rechtbank, waarin de moeder deze vervangende toestemming was ontzegd.

Proceskostenveroordeling

Bovendien kon de vader aanspraak maken op de proceskosten voor de procedures bij de rechtbank en het hof. Het hof achtte dit gepast, mede omdat de moeder in de laatste procedure niet was verschenen. Mede vanwege het gepleegde bedrog en haar proceshouding diende de moeder een totaalbedrag van €4.620,- aan proceskosten aan de vader te vergoeden.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Door Edward Appelman op 2 augustus 2019 Leestijd: 2 minutes