Ondernemers hebben regelmatig te maken met facturen die onbetaald worden gelaten. Indien dit ernstig genoeg is, kan dit leiden tot liquiditeitsproblemen. De snelste weg om in dat geval een vordering te innen is door middel van een incasso kort gedingOnze advocaat incassorecht en procesrecht legt uit welke overige mogelijkheden ondernemers hebben om niet-betaalde facturen te incasseren, binnen of buiten rechte. 

Overdragen vordering

De wet bepaalt dat een schuldeiser zijn vordering in principe te allen tijde mag overdragen aan iemand anders zoals een incassobureau. Vaak hangt hier een prijskaart aan: de vordering wordt verkocht. De manier waarop dit gaat is feitelijk hetzelfde als bij een koopovereenkomst. Het is niet vereist dat de schuldenaar een prijs voor de vordering ontvangt, maar dit is doorgaans wel het geval. Na een rechtsgeldige cessie krijgt de schuldenaar te maken met een nieuwe schuldeiser. Dit heet ook wel het cederen van een vordering.

Wijze van cessie

Bij een openbare cessie moet de (oude of nieuwe) schuldeiser de overdracht mededelen aan de schuldenaar. Dit hoeft niet, maar dan loopt de nieuwe schuldeiser het risico dat de schuldenaar de vordering reeds betaald heeft aan de oude schuldeiser. Dit is dan ook de wijze waarop incassobureaus werken: de vordering wordt overgekocht en het incassobureau tracht vervolgens de vordering op de schuldenaar te verhalen. De schuldenaar is pas verplicht om de vordering te voldoen als deze opeisbaar is geworden. Hiervan is doorgaans sprake bij het sluiten van de overeenkomst, tenzij de overeenkomst hierover zelf iets anders bepaald.

Betalingstermijn

De meeste facturen vermelden echter vaak een betalingstermijn. Als de schuldenaar deze overschrijdt, dan is er echter nog niks aan de hand. In dat geval moet de schuldeiser eerst door een sommatiebrief de schuldenaar in gebreke stellen. Daarbij moet de schuldenaar een termijn krijgen waarbij hij alsnog de gelegenheid krijgt om te betalen.

Sommatiebrief en buitengerechtelijke incassokosten

In deze situatie kan de schuldeiser reeds in de sommatiebrief melding maken van de consequenties als de schuldenaar niet tijdig betaalt. Zo kan de schuldeiser aanzeggen dat de factuur wordt verhoogd conform het Besluit buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte hiervan is 15% van de vordering met een minimum van €40,-. Het recht ontstaat pas als de schuldenaar een termijn krijgt van minimaal 14 dagen om alsnog te betalen.

Gerechtelijke procedure

Betaalt de schuldenaar dan alsnog niet, dan de schuldeiser (of het incassobureau als de vordering is overgedragen) een gerechtelijke procedure starten. Als de vordering lager is dan €25.000,- dan behandelt de kantonrechter de zaak. Een advocaat is dan niet nodig. Bij een vordering dat hoger is dan dit bedrag behandelt de sector civiel de procedure en is wel bijstand van een advocaat vereist. Als een gemachtigde de procedure voert, dan bestaat recht op een salaris. In het geval de schuldenaar in het ongelijk wordt gesteld dient hij ook de proceskosten alsmede de kosten voor de dagvaarding te betalen.

Procedure via advocaat

In voornoemde situatie kan de schuldeiser er ook voor kiezen om een advocaat in te schakelen. Daarbij verkoopt de schuldeiser de vordering niet, maar blijft de schuldeiser gerechtigd tot de oorspronkelijke vordering. Het voordeel hiervan is de schuldeiser ook aanspraak kan maken op de buitengerechtelijke incassokosten. Ook is de advocaat bevoegd om conservatoir beslag te leggen. Wijst de rechtbank de vordering toe, dan verandert het conservatoir beslag in executoriaal beslag. De schuldeiser kan zich in dat verhalen op goederen van de schuldenaar als hij in gebreke blijft met betalen.

Faillissement

Tot slot is een effectief, doch verstrekkend middel om het faillissement aan te vragen van de schuldenaar. Dit is mogelijk als de schuldenaar in gebreke blijft met betalen en er sprake is van een steunvordering. Ook moet de schuldenaar zijn ‘opgehouden te betalen’. De hoogte van de vordering maakt daarbij niet uit. Als de rechtbank het faillissement uitspreekt, dan benoemt de rechter-commissaris een curator. De boedel wordt daarbij verdeeld en de schuldeiser kan zich verhalen op de te gelde te maken objecten.

Advocaat incassorecht

De incasso advocaat van Advocatenkantoor Appelman heeft geruime ervaring op het gebied van beslag- en executierecht. Bij geldvorderingen is het van belang om rekening te houden met verjaringstermijnen. Indien u te maken heeft met een niet-betaalde factuur, neemt u contact op.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Door Edward Appelman op 26 augustus 2019 Leestijd: 3 minutes