Voorwaarden voor het wijzigen van een omgangsregeling

Wanneer ouders  ontevreden zijn over een bestaande omgangsregeling, kunnen zij dit via de rechtbank laten wijzigen. Een reden daarvoor kan zijn omdat bijvoorbeeld een van de ouders de gemaakte afspraken niet nakomt of als de bestaande omgangsregeling voor beide partijen onprettig werkt. Welke voorwaarden hiervoor gelden, bespreekt onze advocaat personen- en familierecht.

Voorwaarden en situaties bij het wijzigen van een omgangsregeling

Een veelvoorkomende situatie waarbij de ouders een omgangsregeling willen wijzigen, is wanneer een van de ouders zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. Ook een verhuizing naar een ander deel van het land kan een belangrijke rol spelen. In het meer algemeen kan het ook voorkomen dat de gemaakte afspraken in de omgangsregeling voor zowel de ouders als de kinderen niet werken. Als de kinderen ouder worden kunnen zij bovendien zelf behoefte hebben aan een gewijzigde omgangsregeling.

Verzoekende partijen

Een mediator of advocaat kan in eerste instantie onderling met de ouders de afspraken uit de omgangsregeling wijzigen. Komen de ouders er onderling (al dan niet met behulp van een tussenpersoon) niet uit, dan kan een rechter de omgangsregeling wijzigen. Ouders kunnen overigens ook onderling een omgangsregeling wijzigen en deze laten vastleggen in een gerechtelijke beschikking. Op die wijze heeft de beschikking executoriale kracht, wat wil zeggen dat deze rechtens afdwingbaar is.

Verzoek via de rechtbank

Als de ouders een omgangsregeling via de rechtbank willen wijzigen, kan dat kan enkel met behulp van een advocaat. Overigens kan niet alleen een ouder een verzoek indienen, maar bijvoorbeeld ook de nieuwe partner. Voorwaarde is dan wel dat diegene nauw betrokken is bij de zorg en opvoeding over het kind.  Ook een kind kan een verzoek indienen, al is een kind formeel geen procespartij. In de wet is bepaald dat een omgangsregeling kan worden gewijzigd als na verloop van tijd de omstandigheden zijn gewijzigd of als de rechtbank bij de beslissing is uitgegaan van onjuiste of onvolledige gegevens.

Gezagsbeëindiging en omgangsregeling

In een recente uitspraak ontzegde de rechtbank een vader het recht op omgang met zijn kinderen. De ouders waren uit elkaar en het gezag van de vader werd door de rechtbank beëindigd. De moeder zou aldus voortaan alleen het ouderlijk gezag over de kinderen uitoefenen. De vader is tegen die uitspraak in hoger beroep gegaan, het hof bekrachtigde de beschikking van de rechtbank. Door de man werd toentertijd ook niet gevraagd om een omgangsregeling vast te stellen.

Vaststelling omgangsregeling

Enkele jaren later verzocht de vader de rechtbank alsnog om een omgangsregeling vast te stellen. Ook verzocht de vader dat de rechtbank zou bepalen dat de moeder hem informatie moet verstrekken over de kinderen. Ook dat verzoek werd door de rechtbank afgewezen. De rechtbank oordeelde daarbij onder meer dat de vader zich agressief opstelde tegen de moeder en de kinderen. Ook leed de vader incidenteel aan psychotische aanvallen en had hij een onrealistische blik op de werkelijkheid. Gelet daarop oordeelde de rechtbank dat een omgangsregeling niet in het belang van de kinderen was.

Oordeel van de rechter

De meest voorkomende grond waarop de wijziging van een omgangsregeling wordt gebaseerd, is omdat een omgangsregeling niet, of niet volledig door een ouder wordt nagekomen. Al geeft de wet geen inhoudelijke criteria, is het altijd aan de rechter om te bepalen of in een specifiek geval een omgangsregeling moet worden gewijzigd. De rechtbank kan een omgangsregeling wijzigen qua frequentie en duur. Daarnaast is het mogelijk dat de rechtbank na verloop alsnog een omgangsregeling vaststelt, als deze eerder is ontzegd. Andersom is ook mogelijk. Meestal gaat er een bepaalde tijd over heen voordat een ouder de rechtbank verzoekt om een omgangsregeling te wijzigen.

Gewijzigde omstandigheden voorwaarde voor ontvankelijkheid

De wet stelt zoals gezegd -niet inhoudelijk- als voorwaarde dat er sprake is van gewijzigde omstandigheden of als de rechtbank bij de beslissing is uitgegaan van onjuiste of onvolledige gegevens. Oordeelt de rechtbank op voorhand al dat er geen sprake is van gewijzigde omstandigheden, dan komt de rechtbank aan een inhoudelijke beoordeling niet toe en is hoger beroep in dat geval ook niet mogelijk.

Kort geding

Soms kan het ook zinvol zijn om de omgangsregeling in stand te laten, bijvoorbeeld enkel omdat een van de ouders de omgangsregeling niet (geheel) nakomt. De andere ouder kan in dat geval door middel van een kort geding nakoming van de omgangsregeling afdwingen.

Categorie

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

1000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur