Redelijk renovatievoorstel voor de huur van een bedrijfsruimte

Soms komt het voor dat de verhuurder een dringende renovatie dient te verrichten aan een bedrijfspand. Er wordt gesproken van een renovatie indien er een sloop of een gedeeltelijke/algehele vernieuwing aan het bedrijfspand plaatsvindt. Doorgaans wordt er ook gesproken over een renovatie indien gedeeltelijke veranderingen worden aangebracht aan het pand. Ingeval van sloop is er alleen sprake van een renovatie indien er nadien geheel of gedeeltelijk wordt herbouwd.

Renovatie en groot onderhoud

Renovatie dient strikt te worden onderscheiden van ‘groot onderhoud’. Bij groot onderhoud gaat het om het herstellen of vervangen van delen van de woning. Bestaande voorzieningen kunnen hierbij worden vervangen. Voor de vraag of er sprake is van groot onderhoud is doorgaans van belang of de mate van wooncomfort al dan niet gelijk blijft. Indien het antwoord hierop bevestigend luidt, zal er in de regel sprake zijn van groot onderhoud, op basis waarvan de verhuurder geen toestemming van huurder nodig heeft om de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren.

Vaak is het ook in het belang van de huurder dat de woning of bedrijfsruimte gerenoveerd wordt. Een goed aanzien en bruikbaarheid van het pand geeft immers in potentie een economische meerwaarde. Bij een renovatie aan huurwoningen zal een renovatie in de regel minder welkom zijn indien er afbreuk wordt gedaan aan het uiterlijk van de woning, bijvoorbeeld indien klassieke elementen wordt vervangen door nieuwbouw. Deze achteruitgang kan zich ook al reeds voordoen indien dubbele beglazing wordt aangebracht of indien de renovatie tot gevolg heeft dat er een hogere prijsprijs verschuldigd is. Ook kan het lastig zijn voor de huurder van een huurwoning of bedrijfsruimte om tijdelijk elders te huisvesten.

Gevolgen van de renovatie en toestemming

In tegenstelling tot een renovatie bij de huur van een bedrijfsruimte, heeft de verhuurder van een woonruimte in beginsel de toestemming nodig van de huurder om de voorgenomen renovatiewerkzaamheden te verrichten. Hiertoe is verplicht dat de verhuurder een renovatievoorstel indient bij de huurder, opdat deze zich kan laten informeren over de vraag of het renovatievoorstel voor wat betreft inhoud redelijk is. Indien dit niet het geval is, hoeft de huurder niet akkoord te gaan. Als de verhuurder op basis hiervan de gang naar de rechter maakt, zal hij moeten stellen en bewijzen dat het renovatievoorstel wel redelijk is.

Toetsingskaders voor beoordeling redelijk renovatievoorstel

Voor de vraag of een renovatievoorstel redelijk is, komen een aantal aspecten kijken. Een van de belangrijke factoren bij deze beoordeling is of de beoogde renovatiewerkzaamheden wel in wezen noodzakelijk zijn. De verhuurder heeft doorgaans redelijk voorstel in te dienen bij de huurder mét of zonder voorzetting van de huurovereenkomst. Daarbij speelt de vraag of het renovatievoorstel redelijk is. Hierbij wordt onder meer gekeken naar:

  • De aard van de werkzaamheden;
  • Of een medewerking door de huurder noodzakelijk is;
  • Of de huurder enige financiële consequenties door de renovatie ondervindt;
  • Of er sprake is van een huurprijsverhoging voor de huurder;
  • Of de huurder de mogelijkheid heeft een vervangende ruimte te vinden.

Indien u van mening bent dat het renovatievoorstel niet redelijk is, kan de verhuurder het voorstel ter toetsing voorleggen aan de rechter. Die beoordeelt vervolgens of er aan de voorwaarden is voldaan. Hierbij worden in elk geval bovenstaande factoren worden door de rechter betrokken in het oordeel. Deze worden door de rechter onderling afgewogen en betrokken in de omstandigheden van het geval. Indien u een geschil heeft inzake een renovatievoorstel kunt u deze ter beoordeling voorleggen aan een advocaat huurrecht. Die zal dan beoordelen of het voorstel redelijk is en wat de kansen en mogelijkheden zijn in een eventuele gerechtelijke procedure. Zie daarnaast voor meer informatie over de rechten en plichten bij een renovatie deze pagina.

Advocaat huurrecht

In de praktijk komt het vaak voor dat de huurder een geschil heeft met de verhuurder inzake de renovatie van een pand. Bijvoorbeeld omdat de huurder het pand nodig heeft, of omdat de verhuurder een noodzakelijke renovatie niet wenst door te voeren. Onze advocaat huurrecht mr. J. de Haan heeft jarenlange ervaring en staat particulieren en ondernemingen bij inzake huurrechtkwesties.