Onrechtmatige daad (mv: Onrechtmatige daad)

Onrechtmatige daad is een juridische term die inhoudt dat een persoon of instantie onrechtmatig heeft gehandeld. Bijvoorbeeld omdat er in strijd met een wettelijk voorschrift is gehandeld, of er sprake was van onzorgvuldig handelen. In zulke gevallen stelt de wet dat diegene dan verplicht is de schade te vergoeden die een ander lijdt. Die persoon of instantie kan dan aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade.

De regeling omtrent de onrechtmatige daad maakt onderscheid tussen een aantal normen. De eerste is 'inbreuk op een recht'. Zo wordt bijvoorbeeld bij een verkeersbotsing inbreuk gemaakt op het eigendomsrecht van de autobezitter. Onder omstandigheden kan diegene ook aansprakelijk worden gesteld wegens de norm 'onzorgvuldig handelen', als bijvoorbeeld blijkt dat hij roekeloos heeft gereden.

Een voorwaarde voor aansprakelijkstelling op grond van onrechtmatige daad is dat de vergoeding van de schade op grond van schuld of verkeersopvattingen voor rekening van de schadeplichtige komt. Is hier niet aan voldaan, dan kan de persoon of instantie niet verantwoordelijk worden gehouden voor de geleden schade.

Onder omstandigheden kan ook in een contractuele relatie onrechtmatige daad worden gepleegd. In de regel zal er eerder sprake zijn van wanprestatie: onrechtmatige daad doet zich voor als de schadeveroorzakende gebeurtenis niet het directe gevolg is van een verbintenis uit het contract.

 

Wetsartikel art. 6:162 BW
Synoniemen