Vermogensschade

Vermogensschade is een vorm van schade die zowel ziet op geleden verlies als gederfde winst. Degene die vermogensschade heeft geleden kan een ander daarvoor aansprakelijk stellen indien zijn wederpartij toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van een verbintenis, waaronder bijvoorbeeld een bestaande overeenkomst. Ook kan een persoon aanspraak maken op een vergoeding van geleden vermogensschade indien deze het gevolg is van een onrechtmatige daad. 

Geleden verlies ziet op alle waardevermindering aan goederen die aan de benadeelde partij toebehoren. Gederfde winst ziet op de situatie dat de benadeelde partij geen, of minder, inkomsten heeft kunnen genereren dan hij anders zou hebben gedaan zou het schadeveroorzakende feit niet hebben plaatsgevonden.

Daarnaast komen ook redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade, alsmede de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte komen voor vergoeding in aanmerking op grond van vermogensschade.

Wetsartikel Art. 6:96 BW
Synoniemen Geleden verlies, gederfde winst