Gevolgschade

Gevolgschade is een specifieke vorm van schade die geen specifieke plek heeft in het Nederlands verbintenissenrecht. Gevolgschade wordt ook wel aangemerkt als indirecte vermogensschade. In de praktijk heeft de term gevolgschade een aparte betekenis, omdat het vaak lastig blijkt om vast te stellen wat in een gegeven situatie wordt aangemerkt als rechtstreekse schade en wat wordt aangemerkt als gevolgschade. In de regel wordt onder gevolgschade verstaan: alle schade die niet direct wordt veroorzaakt door de schadeveroorzakende gebeurtenis.

De term gevolgschade wordt vaak gehanteerd in het verzekeringenrecht, waarbij verzekeraars veelal aanspraken op vergoedingen uit hoofde van gevolgschade contractueel uitsluiten of beperken.

 

 

Wetsartikel
Synoniemen