Verzuim (mv: Verzuim)

Verzuim is een begrip uit het verbintenissenrecht. Verzuim treedt in als een schuldenaar zijn afspraken uit de overeenkomst niet nakomt en hem een redelijke termijn is gesteld voor de nakoming.

De regeling omtrent het stellen van een redelijke termijn is bedoeld als 'tweede kans'. Hoofdregel is dat de schuldeiser direct recht heeft op schadevergoeding bij niet-nakoming van de overeenkomst, maar de schuldeiser dient de schuldenaar wel een mogelijkheid te beiden alsnog na te komen. Slechts in sommige omstandigheden treedt het verzuim direct in. Bijvoorbeeld als uit de houding van de schuldenaar blijkt dat hij niet zal nakomen, of indien nakoming blijvend onmogelijk is.

Bij een verbintenis tot betaling van schadevergoeding, bijvoorbeeld bij onrechtmatige daad, treedt verzuim direct in. Dat betekent dat de schadeplichtige niet eerst in gebreke behoeft te worden gesteld.

 

Wetsartikel art. 6:82 BW
Synoniemen