Geleden verlies

Geleden verlies is naast gederfde winst een vermogensrechtelijke schadepost. Terwijl bij gederfde winst sprake is van misgelopen vermogensvermeerdering, is bij geleden verlies sprake van vermogensvermindering an sich. Gedacht kan worden aan schade aan eigendommen, of anderzijds vermogensvermindering. In de regel zal schade in de vorm van geleden verlies zich voordoen in geval van een onrechtmatige daad. Gederfde winst zal veelal het gevolg zijn van een wanprestatie, bijvoorbeeld omdat een partij (de leverancier) niet op tijd producten kan leveren ten gevolge waarvan de andere partij omzetschade oploopt.

Wetsartikel Art. 6:96 BW
Synoniemen