Default

De term default (ook wel: verzuim) duidt op de situatie waarin een schuldenaar zijn verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst niet nakomt.

Als een vordering na een schriftelijke (betalings)herinnering en het verlopen van de termijn nog niet is voldaan door de schuldenaar, is deze in verzuim en kan de schuldeiser verdere maatregelen treffen. Hiervoor is het wel verplicht dat de schuldenaar een herinnering en een redelijke termijn krijgt alsnog de prestatie of de betaling te voldoen. Als de schuldenaar zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt pleegt hij wanprestatie, tenzij er sprake is van overmacht.  

Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Verzuim