Bezwaarschrift

Een bezwaarschrift is een schriftelijk stuk waarmee een belanghebbende bezwaar kan indienen tegen een besluit van een bestuursorgaan. Door het instellen van bezwaar dient een bestuursorgaan die het besluit heeft genomen, het besluit te heroverwegen op basis van alle relevante feiten en belangen.

Een bezwaarschrift dient aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo dient een bezwaarschrift te zijn ondertekend. Ook dient het bezwaarschrift de naam en het adres van degene die bezwaar instelt, te bevatten. Tot slot dient degene die bezwaar instelt, aan te geven tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en op welke gronden en dient het bezwaarschrift de datum te bevatten.

In het strafrecht wordt ook de term bezwaarschrift gebruikt. In dit kader kan een verdachte een bezwaarschrift indienen tegen de weigering van de rechter-commissaris om bepaalde getuigen te horen. Hierop zijn niet de bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

 

Wetsartikel
Synoniemen