Verzet

Een gedaagde tegen wie verstek is verleend, kan het verstek zuiveren door zich alsnog bij de rechtbank te melden en/of het griffiegeld te voldoen. Doet hij dit niet, dan zal de rechter een verstekvonnis wijzen. De gedaagde heeft vervolgens de mogelijkheid om tegen dit verstekvonnis binnen vier weken in verzet te komen.

De gedaagde partij die bij verstek is veroordeeld, dient in verzet te komen door middel van het uitbrengen van een dagvaarding. De termijn hiervoor vangt aan bij betekening van het vonnis. Is het vonnis niet aan hem betekend, dan vangt de termijn aan op het moment dat hij een daad verricht waaruit blijkt dat de vonnis of het reeds ten uitvoer gelegde uit het vonnis hem bekend is. Indien de gedaagde geen bekend woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, dan wordt de termijn verlengd naar acht weken.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel Art. 143 Rv
Synoniemen