Verzoekschrift tot beslaglegging

Het verzoekschrift tot beslag (ook wel: beslagrekest) is een schriftelijk processtuk waarmee een schuldeiser aan de rechter verlof vraagt om over te mogen gaan tot het leggen van conservatoir beslag. Het conservatoir beslag kan dan worden gelegd op goederen van de schuldenaar.

Een beslagrekest kan alleen worden ingediend door middel van een advocaat. Omdat de wederpartij in beginsel niet wordt gehoord op het beslagrekest, kan een eventuele misleiding door bijvoorbeeld onvoldoende toelichting de voorzieningenrechter reden geven om op een later moment het (conservatoir) beslag op te heffen. In het beslagrekest dient daarom melding te worden gemaakt van alle in Nederland of in het buitenland lopende, doorlopen of beëindigde procedures. Hieronder wordt begrepen eerder ingediende beslagrekesten. De nadere eisen staan vermeld in de beslagsyllabus.

Indien een rechtbank een verzoek tot het leggen van beslag afwijst, kan de schuldeiser in theorie een nieuw verzoek indienen bij een andere rechtbank. Indien de eerdere afwijzing daarbij echter niet wordt vermeld, zal zulks in strijd komen met de beginselen van een behoorlijke procesorde.

 

Categorie Procesrecht
Wetsartikel Art. 278 Rv
Synoniemen