Exploit

Exploit (ook wel: exploot) is een schriftelijke verslaglegging van een officiële handeling van een deurwaarder. Onder exploten vallen onder meer het betekenen van een dagvaarding of vonnis, of het leggen van beslag. Het proces verbaal dat de deurwaarder van deze handelingen maakt, wordt exploit genoemd. Ook andere documenten, waaronder een dagvaarding zelf, kunnen exploiten zijn.

Een exploit heeft als doel om vast te leggen of een document op de juiste wijze is betekend c.q. ontvangen en op welke datum en tijdstip zulks heeft plaatsgevonden. Op deze wijze wordt voorkomen dat de geadresseerde kan weerleggen met de inhoud van het document bekend te zijn.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen Exploot