Beslag

Beslag is een methode om zekerheid tot verhaal van goederen van de schuldenaar te verkrijgen. Bijvoorbeeld als de vrees bestaat dat bepaalde, aan de schuldenaar toebehorende goederen, na verloop van tijd verdwenen zijn of indien de schuldenaar in staat van insolvabiliteit verkeert.

Een schuldeiser kan zelfs nog vóór de einduitkomst in een gerechtelijke procedure, beslag leggen op goederen van zijn schuldenaar. In zulke gevallen is er sprake van conservatoir beslag. Een andere vorm van beslag is executoriaal beslag. Hiervan is sprake als de rechter in een procedure de vordering van de schuldeiser toewijst.

Beslag kan worden gelegd door middel van een verzoekschrift. Hiervoor is bijstand van een advocaat benodigd. Als beslag eenmaal is gelegd, kan door middel van een kort geding procedure bij de voorzieningenrechter om opheffing van het beslag worden verzocht.

 

Categorie Procesrecht
Wetsartikel Art. 700 Rv
Synoniemen Conservatoir beslag, executoriaal beslag