Executie

Letterlijk: uitvoering. Meestal duidt de term executie op het ten uitvoer leggen van een vonnis. 

Als een vonnis executoriale titel heeft, kan de deurwaarder tot executie overgaan. Alleen grossen van in Nederland gewezen vonnissen, beschikkingen van de Nederlandse rechter en van in Nederland verleden authentieke akten alsmede van andere, bij de wet als executoriale titel aangewezen stukken, kunnen in Nederland ten uitvoer worden gelegd.

Een deurwaarder mag alleen met de originele grosse overgaan tot executie van een vonnis. Dit is een gewaarmerkt afschrift van een ambtelijk document (veelal een vonnis) waarop vermeld staat: In naam van de Koning. 

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen