Authentieke akte

Een authentieke akte is een document dat door een openbaar ambtenaar, veelal een notaris of rechter, is opgesteld en gewaarmerkt. Authentieke aktes kunnen ook aktes zijn waarvan het opmaken aan ambtenaren is voorbehouden, maar andere dan in de wet aangegeven personen belast zijn met het opmaken van de akte.

Partijen kunnen een verklaring of overeenkomst ook opstellen zonder tussenkomst van een notaris. In dat geval spreekt men van een onderhandse akte. Deze kan bij de notaris worden geregistreerd.

Als partijen een authentieke akte in een gerechtelijke procedure inbrengen, dan levert dat dwingend bewijs op. Dat betekent dat de rechter uit moet gaan van de rechtsgeldigheid van de in het document vervatte informatie.

Het voordeel van een authentieke akte ten opzichte van een onderhandse akte, is dat partijen zekerheid hebben over het feit dat:

  • het document echt is;
  • er niets aan het document veranderd is;
  • de in de authentieke akte opgenomen personen daadwerkelijk die personen zijn;
  • de datum in de authentieke akte vaststaat en niet geantedateerd is.

Wetsartikel
Synoniemen