Ondercuratelestelling

Een curator wordt door de rechtbank aangesteld om het vermogen van een rechtspersoon of natuurlijke persoon te beheren. De rechts- of natuurlijke persoon wordt dan handelingsonbekwaam en mag enkel met toestemming van de curator nog rechtshandelingen verrichten.

Ingeval van een faillissement van een rechtspersoon benoemt de rechtbank een curator. Die beheert de failliete boedel en wikkelt het faillissement af. Bij een natuurlijke persoon kan de rechtbank op eigen initiatief of op verzoek van de persoon of een belanghebbende een curator aanstellen. Dit gebeurt doorgaans als de persoon niet langer in staat is om zijn eigen belangen op behoorlijke wijze te behartigen. Bijvoorbeeld vanwege een tijdelijke verstoring van de geestesvermogens. Voor dit verzoek heeft de partij geen advocaat nodig. De partij dient het verzoek in bij de kantonrechter.

In beginsel mag de partij zelf kiezen wie de curator wordt. De site van rechtspraak.nl bevat een register met curatoren waaruit de partij kan kiezen. Vaak komt het ook voor dat de partij een vriend, familielid of kennis vraagt om zijn belangen als curator te behartigen.

Bewind en curatele kennen grote raakvlakken. Het verschil tussen beide is dat bewind enkel gaat over financiële beslissingen. Curatele daarentegen gaat ook over keuzes m.b.t. verpleging, verzorging en behandeling van de betrokkene.

 

Wetsartikel Art. 1:378 BW
Synoniemen Curatele, curator