Curator

Een curator is een persoon die door de rechtbank wordt aangesteld om het beheer te voeren over de bezittingen van een natuurlijk persoon of rechtspersoon. Een curator kan ofwel worden aangesteld om de belangen van een persoon waar te nemen, of die van een rechtspersoon (in geval van faillissement).

In geval van curatele wordt een persoon door de kantonrechter aangesteld als beheerder over het vermogen van iemand. Deze wordt de curandus genoemd. De curator is de wettelijk vertegenwoordiger van de curandus en behartigt onder meer de financiële en andere belangen van de curandus. Het verschil met bewindvoering is dat een bewindvoerder slechts alleen de financiële of zakelijke belangen van de onderbewindgestelde kan behartigen.

Bij insolventie wordt een curator aangesteld die de belangen van de schuldeisers de failliete boedel liquideert. Hij treedt dan ook niet op in het belang van de gefailleerde, maar die van de schuldeisers.

Wetsartikel Art. 1:383 BW
Synoniemen Curatele