Smaad

Onder smaad wordt verstaan: een uitlating waarmee de eer en goede naam van een ander wordt aangetast. Smaadschrift is strafbaar gesteld als misdrijf. Daarnaast kan een persoon, jegens wie smadelijke uitlatingen zijn gedaan, een civielrechtelijke procedure starten om schadevergoeding en rectificatie te eisen.

Onder invloed van internationale wet- en regelgeving, waaronder het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) dient een smadelijke uitlating te worden getoetst aan het recht op vrijheid van meningsuiting/recht op vrijheid van informatie enerzijds en het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer (art. 8 EVRM) anderzijds. Dit heeft als ratio dat het publiek kennis moet kunnen nemen van bepaalde informatie, ook als vast is komen te staan dat deze inhoudelijk onjuist is of schadelijk is voor het privéleven van een persoon. Voorwaarde is wel dat de benadeelde persoon niet op lichtvaardige wijze mag worden blootgesteld aan lichtvaardige en misleidende verdachtmakingen, of bewust door anderen zwart wordt gemaakt. In dergelijke gevallen zal de uiting onrechtmatig worden beschouwd.

Smadelijke of lasterlijke uitlatingen op het internet zijn in de regel niet eenvoudig op te lossen. De reden hiervoor is dat in veel gevallen de persoon die de smadelijke uitlatingen heeft verricht anoniem is. In dat geval moet een procedure worden gestart om de NAW (naam, adres, woonplaats) gegevens via de ISP te worden achterhaald.

Wetsartikel Art. 6:162 BW; art. 8 EVRM; art. 10 EVRM
Synoniemen Belediging, laster