Aanmaning (mv: Aanmaning)

Een aanmaning, ook wel ingebrekestelling, is een schriftelijk document waarin de schuldenaar in gebreke wordt gesteld. Dit doet zich doorgaans voor als partijen een overeenkomst hebben gesloten en de schuldenaar een afspraak uit de overeenkomst niet nakomt. De schuldeiser dient de schuldenaar dan in de regel een termijn te stellen om vooralsnog aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.

In sommige gevallen is een aanmaning (ingebrekestelling) niet noodzakelijk. Bijvoorbeeld als uit de houding van de schuldenaar blijkt dat hij zijn verplichtingen uit de overeenkomst toch niet zal nakomen, of als nakoming blijvend onmogelijk is. Denk in dit laatste geval bijvoorbeeld aan de levering van een uniek schilderij, dat door een brand is vernietigd. In dat geval kan de schuldenaar zijn afspraak uit de overeenkomst onmogelijk nakomen. In dat geval is hij direct in verzuim. In het andere geval is de schuldenaar in verzuim als hij binnen de in de aanmaning gestelde termijn zijn afspraak uit de overeenkomst niet nakomt. Als de schuldenaar in verzuim is, heeft de schuldeiser recht op schadevergoeding en -onder voorwaarden- recht op ontbinding.

Wetsartikel art. 6:82 BW
Synoniemen Ingebrekestelling