Arbeidscontract

Synoniem aan arbeidsovereenkomst.

Voor de vraag of er sprake is van een arbeidscontract zijn drie elementen van belang: gezagsverhouding, loon en persoonlijke arbeid. Is aan (een van) deze voorwaarden niet voldaan, dan zal er geen sprake zijn van een arbeidsovereenkomst maar (vaak) van een overeenkomst van opdracht.

Op de arbeidsverhouding tussen de werknemer en de werkgever zijn de wettelijke bepalingen van de arbeidsovereenkomst (art. 7:610 e.v. BW) van toepassing.

Een arbeidsovereenkomst kan ook mondeling worden gesloten. Als de werknemer op grond hiervan gedurende enige periode arbeid verricht, of wanneer hij structureel over- of onderwerkt, wordt na een termijn van drie maanden een vermoeden van arbeidsomvang vastgesteld. Een werknemer die een part-time contract heeft voor 12 uur en structureel 16 uur werkt, kan dan na verloop van tijd aanspraak maken op deze laatste arbeidsomvang.

De wettelijke bepalingen inzake de arbeidsovereenkomst zijn van dwingend recht. Dat betekent dat de werkgever in de arbeidsovereenkomst met de werknemer niet ten nadele van de werknemer andere afspraken kan maken.

Categorie Arbeidsrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Arbeidsovereenkomst