Voorlopig getuigenverhoor

Als u bent u verwikkeld in een juridisch conflict, kunt u te maken krijgen met vele onzekerheden. U weet bijvoorbeeld niet hoelang een proces duurt, wat de kosten hiervan zijn en welke positie u jegens uw wederpartij inneemt. Een voorlopig getuigenverhoor kan dan een effectief middel zijn om u een beter beeld te geven van de vervolgstappen. Met het verhoor kunnen een aantal doelen worden gerealiseerd.

Relevante feiten en omstandigheden

Met een voorlopig getuigenverhoor kan opheldering worden verkregen over onzekere feiten en omstandigheden en kan worden voorkomen dat (essentieel) bewijs verloren gaat. Daarbij geldt: hoe zekerder u bent van uw procespositie, hoe sterker uw positie om een eventuele schikking te treffen met de wederpartij. Het voorlopig getuigenverhoor is bij uitstek een sterk middel omdat getuigen onder ede wordt gehoord.

Procedure en kosten voorlopig getuigenverhoor

Een voorlopig getuigenverhoor wordt gestart door middel van een verzoekschrift. In zaken die door de kantonrechter worden behandeld, waaronder huurgeschillen en arbeidskwesties, is geen bijstand van een advocaat vereist. De verzoekende partij is dan enkel griffierechten verschuldigd en dient de onkosten van de opgeroepen getuigen te vergoeden.

Voorwaarden voorlopig getuigenverhoor

Het verzoekschrift dient de aard en het beloop van de vordering te omschrijven, de feiten die de partij wenst te bewijzen, de namen en woonplaatsen van de personen die de partij als getuige(n) wil doen horen en de naam en de woonplaats van de wederpartij of de redenen waarom de wederpartij onbekend is. Vervolgens beslist de rechter op het verzoek.

Misbruik van procesrecht

Als aan de (formele) voorwaarden is voldaan zal het verzoek worden toegewezen, tenzij er sprake is van een uitzonderingsgrond: dit doet zich voor als 1) een partij misbruik maakt van de bevoegdheid tot het gebruiken van het getuigenverhoor, 2)  het verzoek in strijd is met de beginselen van een goede procesorde of 3) als de partij geen voldoende belang heeft voor het inroepen van het voorlopig getuigenverhoor. De rechter kan tot slot een verzoek afwijzen op grond van een ander, zwaarwichtig geoordeeld bezwaar.

Behandeling van het verzoek

Vervolgens zal de rechtbank zowel de wederpartij als de verzoeker oproepen voor een mondelinge behandeling. Naar aanleiding hiervan beslist de rechter het verzoek tot voorlopig getuigenverhoor al dan niet toe te laten. Een mondelinge behandeling blijft achterwege als de wederpartij onbekend is of indien er sprake is van onverwijlde spoed.

Advocaat procesrecht

De advocaten van Advocatenkantoor Appelman hebben jarenlange ervaring in het arbeidsrecht, huurrecht en het personen- en familierecht. Een sterke kennis van het procesrecht is daarbij onontbeerlijk. Als u nader advies wilt over uw bewijspositie of in het meer algemeen over uw kansen en mogelijkheden in een procedure, neemt dan contact op.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur