Geboorteakte

Vele personen die niet in Nederland geboren zijn, kunnen niet over een originele geboorteakte beschikken. In dat geval dienen de geboortegegevens officieel te worden vastgesteld door de rechtbank. Dit is in Nederland vanwege een aantal zaken van belang; een in Nederland rechtsgeldig afschrift van de geboorteakte is namelijk onder meer een vereiste om een huwelijk of geregistreerd partnerschap te kunnen aangaan. Zonder dit afschrift bovendien kunnen bovendien geen wijzigingen in de personalia worden aangebracht, zoals bijvoorbeeld een voornaamswijziging.

Vaststellen van de geboortegegevens

In het geval er geen (originele) geboorteakte aanwezig is, kan de persoon of diens wettelijk vertegenwoordiger bij de rechtbank een apart verzoek indienen om de geboortegegevens vast te stellen. Hiervoor is bijstand van een advocaat vereist. Bij het verzoek tot vaststelling van de geboortegegevens houdt de rechtbank rekening met alle feiten en omstandigheden die tot deze vaststelling kunnen leiden. In de praktijk leidt dit zelden tot problemen, maar het komt regelmatig voor dat buitenlandse geboorteaktes niet vatbaar zijn voor inschrijving in de registers van de burgerlijke stand Den Haag. In dat geval dienen er overige bewijsstukken te worden overgelegd; het is afhankelijk van de situatie welke stukken dit zijn. Als er bovendien sprake is van een adoptie die tot stand gekomen is onder het Haags adoptieverdrag 1993, wordt de geboorteakte in zijn geheel niet ingeschreven maar moet daartoe een apart verzoek worden ingediend. Dit kan in de praktijk tot problemen leiden als de adoptiefouders zonder (rechtsgeldige) geboorteakte niet met het kind kunnen reizen, zoals sommige landen (waaronder Zuid-Afrika) als regel hanteren. Bij een adoptieprocedure die niet valt onder het Haags adoptieverdrag 1993 wordt het verzoek tot vaststelling van de geboortegegevens ambtshalve door de rechtbank meegenomen. Er behoeft dus geen aparte procedure te worden doorlopen ingeval het gaat om een procedure tot erkenning van een buitenlandse adoptie.

Gegevens uit de geboorteakte wijzigen

Wanneer de geboortegegevens van een persoon in Nederland zijn vastgesteld, kan achteraf blijken dat deze onjuist zijn. Dat kan bijvoorbeeld omdat er onvoldoende bewijsstukken waren ter onderbouwing van de vaststelling. In deze gevallen moet een (nieuw) verzoek via de rechtbank worden ingediend om de geboortegegevens te wijzigen. Ook daarvoor is bijstand van een advocaat vereist. Bij het verzoek tot wijziging houdt de rechtbank rekening met alle feiten en omstandigheden die aan de onderbouwing ten grondslag liggen.

Duur en wijze van de procedure

Bij een verzoek tot vaststelling of wijziging van de geboorteakte brengt de ambtenaar van de burgerlijke stand Den Haag een advies uit. De rechtbank neemt dit advies doorgaans over. Indien er (aanvullende) bewijsstukken dienen te worden overgelegd, wordt hier hier zo nodig om gevraagd. Verder kan bewijs op alle mogelijke manieren worden geleverd, waaronder deskundigenonderzoeken en rapportages.

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.

Mr. E.P.J. (Edward) Appelman

Sinds september 2017 verbonden aan Advocatenkantoor Appelman als juridisch medewerker.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn privaatrecht, intellectueel eigendomsrecht en mediarecht. Daarnaast houd ik mij binnen het kantoor bezig met adoptierecht en overige boek 1 zaken, waaronder afstammingsrecht.  Het boeiende aan recht is dat het continue in beweging is. Als advocaat hecht ik waarde aan een snelle service en betrokkenheid bij de cliënt.

In mijn vrije tijd doe ik graag aan hardlopen. In het verleden heb ik geregeld deelgenomen aan het NK atletiek.