Voorwaarden voornaamswijziging

Voor een verzoek tot voornaamswijziging is vereist dat er een zogenoemd voldoende zwaarwichtig belang is. Omdat het hierbij altijd aankomt op een beoordeling van de omstandigheden van het geval, bekijkt de rechtbank van geval tot geval wanneer aan deze voorwaarde voldaan is. Voor een rechter is voornamelijk van belang dat er concrete redenen en argumenten zijn waarom het verzoek wordt ingediend.

Daarnaast geldt als voorwaarde dat de gewenste nieuwe voornaam niet ongepast mag zijn, dat wil zeggen dat deze maatschappelijk gangbaar dient te zijn.

Veel voorkomende gronden voor voornaamswijziging (en waarbij aldus sprake is van een ‘zwaarwichtige belang) zijn:

  • Emotionele belasting (bijvoorbeeld depressie, pesterijen of vroegere verwaarlozing);
  • Een verkeerde geboorte-aangifte van de naam bij de gemeente (bijvoorbeeld verkeerde schrijfwijze, spelfout of een voornaam te veel/te weinig);
  • Geloofsovertuiging; de naam past niet bij een geloof, of de persoon is niet gelovig;
  • De voornaam is ongepast, of op een andere manier in het dagelijks leven hinderlijk;
  • De persoon gebruikt de officiële voornaam al lange tijd niet, maar een andersluidende roepnaam;
  • Een voornaam toevoegen of schrappen in verband met een verwijzing naar (groot)ouders;
  • De voornaam is in Nederland niet gepast, of de persoon is voornemens naar het buitenland te verhuizen waar de voornaam een andere betekenis heeft;

Belangenafweging

Als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, zal de rechter het verzoek tot naamswijziging toewijzen als de belangenafweging in uw voordeel uitpakt. Doorgaans doet de rechtbank schriftelijk uitspraak. Dat betekent per saldo dat de rechtbank het verzoek toewijst: dit is het wettelijke beginsel van hoor en wederhoor. Is de rechtbank op basis van het verzoekschrift bijvoorbeeld van oordeel dat het zwaarwichtig belang niet (voldoende) blijkt, dan krijgt u altijd de gelegenheid dit nader te onderbouwen. Onze advocaat zal u daarbij tevens vertegenwoordigen. In de praktijk komt het daartoe echter zelden aan: in nagenoeg alle procedures doet de rechtbank het verzoek schriftelijk af.

Voorbeelden voornaamswijziging

Enkele voorbeelden waarbij een verzoek tot voornaamswijziging werd toegestaan: een persoon die een geslachtsverandering had ondergaan (Rechtbank Den Haag, 22 oktober 2012), de persoon die bij waarvan bij de geboorte per abuis een verkeerde voornaam is doorgegeven aan de gemeente (Rechtbank Utrecht, 8 maart 2006), de persoon die van geloof is veranderd (Rechtbank Maastricht, 14 november 2012) en de persoon van wie de naam binnen de cultuur van het land een negatieve betekenis heeft.

Uiteraard is voornaamswijziging ook in meer algemene zin mogelijk, als wordt aangetoond dat de persoon bij het verzoek een voldoende zwaarwichtig belang heeft.