Procedure voornaamswijziging

De procedure voor een voornaamswijziging bestaat uit de volgende stappen.

1. Kennismakingsgesprek

U kunt ons kantoor fysiek bezoeken voor een kennismakingsgesprek, maar dit hoeft niet. De volledige procedure, inclusief behandeling van het verzoek door de rechtbank, kan door ons op afstand worden geregeld. In het kennismakingsgesprek (fysiek of per telefoon, mail of Skype) nemen wij uw voornemens omtrent de voornaamswijziging door. U kunt ook het intakeformulier invullen, dan nemen wij binnen 24 uur contact met u op. In dat geval wordt u kosteloos informatie verschaft over de concrete slagingskans van het verzoek, de duur van de procedure en worden overige vragen met u doorgenomen.

2. Verzoekschrift

Met onderbouwing van de benodigde documenten stellen wij het verzoekschrift op. In dit verzoekschrift wordt nemen wij de gewenste voornaam op inclusief begeleidende onderbouwing. U kunt uw voornaam wijzigen, een voornaam schrappen of uw voornaam aanvullen. U ontvangt van ons altijd eerst een concept-verzoekschrift die u desgewenst kunt aanvullen of corrigeren.

3. Benodigde documenten

Voor de procedure tot voornaamswijziging zijn in elk geval benodigd:

– De BSN van de betrokkene, óf een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP);
– een recent afschrift van de geboorteakte van de betrokkene.

Desgewenst kan ons kantoor het afschrift van de geboorteakte opvragen; hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Als de betrokkene is geboren in het buitenland, dan is voor het verzoek de originele buitenlandse geboorteakte incl. legalisatiestempels benodigd. In dit geval kunt u bij ons informeren welke legalisatiestempels vereist zijn. Indien de betrokkene geen geboorteakte heeft en (redelijkerwijs) niet kan verkrijgen, dan moet de rechtbank de geboortegegevens officieel vaststellen. Dit gebeurt tegelijkertijd met het verzoek tot voornaamswijziging.

De gemeente zal de naamswijziging door middel van de rechtbankuitspraak verwerken, alsmede de buitenlandse geboorteakte inschrijven als sprake is van een geboorte buiten Nederland.

4. Indienen verzoekschrift

Het verzoekschrift wordt door ons kantoor ingediend bij het arrondissement van uw rechtbank. Behoudens bijzondere omstandigheden zal de rechtbank geen mondelinge behandeling ter zitting inplannen en zal de rechtbank het verzoek schriftelijk afdoen. Vervolgens zal de rechtbank beoordelen of in het verzoekschrift aan alle voorwaarden voor naamswijziging wordt voldaan. Zie ook de hoofdpagina over dit onderwerp voor voorbeelden.

5. Uitspraak

Na de uitspraak ontvangt van u de beschikking van de rechtbank van ons per mail (digitaal) of per post. Dan begint veelal een ‘fictieve’ beroepstermijn te lopen. Vanaf die periode kunnen belanghebbenden in hoger beroep tegen de uitspraak gaan. Dit komt in de praktijk echter vrij zelden voor. Na afloop van de termijn van drie maanden wordt de uitspraak onherroepelijk en zal de rechtbank een bevestiging sturen naar de gemeente om de voornaamswijzing door te voeren. Vanaf de registratie is de naamswijziging compleet en zal officieel de gewenste voornaam kunnen worden gedragen.