Ouders kunnen het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen. Dat kan ook als zij op een bepaald moment uit elkaar gaan. Bij de ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap kan de rechtbank bepalen dat het gezag voortaan bij één ouder komt te liggen. In het meer algemeen geldt: ouders dienen zoveel mogelijk het gezag gezamenlijk uit te oefenen. Als zij het over een bepaald onderwerp niet eens worden, kunnen zij de rechtbank vragen een beslissing te nemen. Laatst leidde dat ertoe dat ouders het niet eens konden worden over de keuze van de voetbalclub van hun zoon. Zij vroegen de rechter daarover een uitspraak te doen. Onze advocaat personen- en familierecht bespreekt de uitkomst van deze opmerkelijke zaak.

Stellingen ouders

Bij de voetbalclub in plaats X, waar het kind al jaren speelde, merkten de trainers het voetbaltalent van de zoon op. De vader wilde daarom graag dat het kind bij voetbalclub X zou blijven spelen. De reden daarvoor was dat hij al drie jaar deel uitmaakte van een team met talentvolle spelertjes. De zoon had bij de voetbalclub bovendien sociale contacten buiten het voetballen om. Er was weliswaar sprake van enige reistijd, maar de vader haalde en bracht de zoon elke keer naar voetbal zodat dit volgens hem geen probleem hoefde te vormen.

Belangen kind

De moeder voerde aan dat het in het belang van hun zoon was dat hij zou komen te voetballen bij voetbalclub Y. Dat zou namelijk de plaats zijn waar hij ook op school zit. Dat zou tot gevolg hebben dat de reisafstand geen probleem meer zou opleveren. Ook zou de zoon dan sociale contacten kunnen opdoen in die plaats, wat in zijn belang zou zijn. Het opdoen van sociale contacten zou dan niet enkel beperkt blijven tot voetbalclub X. Ook achtte zij het van belang dat de zoon zich zou ontwikkelen op andere gebieden dan enkel voetbal. Vast stond dat hun zoon voetballen belangrijk vond: de moeder achtte het echter maar de vraag of hun zoon zich zou ontwikkelen tot het voetbaltalent dat de vader voor ogen had.

Stelling RvdK

De RvdK was van oordeel dat de zoon niet bij beide clubs kan voetballen. Zij vond dat dit voor een kind van 7 jaar te belastend zou zijn. De rechtbank volgde de Raad daarin en overwoog dat de belangen van het kind in deze situatie voorop staan. Daarnaast verzocht de vader de rechtbank om een beslissing over de wijziging van het hoofdverblijf van het kind. Tot slot wenste de moeder een concrete verdeling in de zorg- en opvoedingstaken tussen beide ouders over het kind. Vervolgens zouden zij overige geschilpunten door middel van mediation kunnen beslechten.

Bestaande zorgregeling bepalend?

De rechtbank overwoog als volgt. Door de bestaande zorgregeling tussen de ouders kon het kind enkel op dinsdag en donderdag voetballen. Daardoor had de regeling als impliciete afspraak dat het kind speelde bij club X. In dit geval had de moeder zonder overleg met de vader het kind ingeschreven bij voetbalclub Y. De rechtbank overwoog dat is gebleken dat het kind veel plezier beleeft aan voetballen. De rechtbank kon echter niet nagaan binnen welke termijn de zoon op (sub)topniveau zou voetballen. Volgens de rechtbank kon de zoon echter op meer begeleiding rekenen dan bij voetbalclub Y. Omdat het ook de vader was die de zoon hier het meest in begeleidde, achtte de rechtbank het in het belang van het kind dat hij bij voetbalclub X zou blijven spelen.

Mediationtraject

Tot slot oordeelde de rechtbank dat deze beslissing zou betekenen dat de vader de moeder op enige manier bij voetbalclub X zou moeten betrekken. De ouders konden elkaars betrokkenheid nog niet goed op elkaar af konden stemmen. Daarvoor zouden de ouders echter een mediationtraject ingaan, zodat alsdan ook door de rechtbank kan worden beslist op het verzoek tot wijziging van het hoofdverblijf van het kind, de kinderalimentatie en de zorgregeling.

Geschillen bij ouderlijk gezag

Ouders die het gezamenlijk gezag uitoefenen, kunnen de rechtbank altijd vragen een beslissing te nemen bij een bestaand geschil. Daarbij worden de belangen van het kind voorop gesteld. Ook kan de rechtbank in plaats hiervan, of tegelijkertijd, een regeling inzake de uitoefening van het ouderlijk gezag vaststellen. Daarbij kan de rechtbank onder meer een beslissing nemen over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, waar het kind zijn hoofdverblijf heeft en de informatieverschaffing tussen beide ouders.

Advocaat personen- en familierecht

Voor een geschil bij de uitoefening van het ouderlijk gezag kunt u zich wenden tot een van onze advocaten voor advies. In het verlengde kunt u ook advies krijgen over een (bestaande) omgangsregeling, ouderschapsplan en een eventuele wijziging van het ouderlijk gezag. 

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur

Door Edward Appelman op 27 februari 2019 Leestijd: 3 minutes