Volmacht

De bevoegdheid van de gevolmachtigde om namens de volmachtgever om in diens naam rechtshandelingen te verrichten.

Een volmacht kan worden afgegeven voor een of meer specifieke (rechts)handelingen, maar ook voor een algemene bevoegdheid tot vertegenwoordiging.

Een volmacht kan stilzwijgend of uitdrukkelijk worden verkregen. Een volmacht wordt vaak schriftelijk verleend: zulks om aan te kunnen tonen dat de gevolmachtigde bevoegd is om namens de volmachtgever (rechts)handelingen te verrichten. Een specifieke variant op de volmacht is de overeenkomst van lastgeving. 

Wetsartikel Art. 3:61 BW
Synoniemen Volmachtgeving, machtiging