Vuistpandrecht

Een pandrecht waarbij de pandhouder de roerende zaak in zijn feitelijke macht heeft. De andere variant op het pandrecht is bezitloos pand, waarbij de pandhouder de roerende zaak niet in zijn feitelijke macht heeft. Vuistpand heet ook wel openbaar pandrecht.

Een pandhouder die een vuistpand heeft, wordt beschermd tegen beschikkingsonbevoegdheid van de pandgever indien hij op het moment van verkrijging van het vuistpand te goeder trouw was: dit in tegenstelling tot een bezitloos (ook wel: stil) pandrecht. Het verschil tussen openbaar en stil pandrecht is dat voor de vestiging van een vuistpand vereist is dat de debiteur van de vordering op de hoogte wordt gesteld van het vuistpand. Bij een bezitloos (stil) pandrecht is de debiteur niet op de hoogte van het pand en kan om die reden ook bevrijdend betalen aan een ander dan de pandgever.

Categorie Goederenrecht
Wetsartikel Art. 3:236 BW
Synoniemen Vuistpand