Wettelijk voorschrift

De term wettelijk voorschrift ziet voornamelijk op de situatie in het strafrecht waarbij een ambtenaar als dader beroep doet op een wettelijk voorschrift als rechtvaardigingsgrond. Als een beroep hierop succesvol is, ontvalt de wederrechtelijkheid van de feitelijke handeling. De handeling is dan niet langer strafbaar.

Het beroep op wettelijk voorschrift als rechtvaardigingsgrond is geëxpliceerd in art. 42 Wetboek van strafrecht en luidt: “Niet strafbaar is de ambtenaar die in de rechtmatige uitoefening van zijn taak en in overeenstemming met zijn geweldsinstructie geweld gebruikt.”

Voor een geslaagd beroep op wettelijk voorschrift is vereist dat is voldaan aan de voorwaarden van proportionaliteit en subsidiariteit. Dit houdt in dat de handeling in verhouding dient te staan tot het na te streven doel en dat er geen alternatief voorhanden was.

 

Categorie Strafrecht
Wetsartikel Art. 42 Sr
Synoniemen