Bekrachtiging

Bekrachtiging houdt in dat een nietige rechtshandeling wordt omgezet in een geldige rechtshandeling. Een rechtshandeling kan nietig zijn vanwege het ontbreken van een wettelijk vereiste. Denkbaar is dat een wettelijk vormvereiste niet in acht wordt genomen, zoals dat de wet voorschrijft dat de koop van een woning schriftelijk moet worden overeengekomen.

Bekrachtiging dient niet te worden verward met bevestiging. Bij bevestiging gaat het om een vernietigbare rechtshandeling. Een vernietigbare rechtshandeling is van begin af aan geldig, maar kan worden bedreigd door de vernietiging. Dat heeft tot gevolg dat de rechtshandeling ongedaan wordt gemaakt. Bevestiging houdt juridisch in dat afstand wordt gedaan van het recht om de rechtshandeling te vernietigen.

Nietige rechtshandelingen van een handelingsonbekwame kunnen niet worden bekrachtigd; deze vallen buiten de reikwijdte van art. 3:58 BW.

Wetsartikel
Synoniemen convalescentie