Adhesiecontract

Een adhesiecontract is een onderdeel van het algemeen verbintenissenrecht. Een adhesiecontract staat haaks op het in het verbintenissenrecht neergelegde beginsel van contractsvrijheid: partijen hebben de vrijheid om zelf te bepalen met wie zij een overeenkomst sluiten. Deze vrijheid is niet expliciet in de wet vastgelegd, maar vormt wel de grondslag van het algemeen overeenkomstenrecht.

Contractsvrijheid kan worden beperkt door feitelijke omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer er maar één dienstverlener in de markt is. Aangezien door collectivering en schaalvergroting contracten vaak niet langer meer het resultaat zijn van een onderhandelingsproces maar een kwestie van take it or leave it, spreekt men ook wel van adhesiecontracten.

Wetsartikel
Synoniemen