Gezag van gewijsde

De term gezag van gewijsde houdt in dat een vonnis of arrest bindende kracht heeft verkregen.

Als een uitspraak gezag van gewijsde heeft verkregen, dan houdt dat in dat de beslissing tussen partijen bindend is. In een eventuele latere procedure staat dan onbetwistbaar vast wat de rechter in de desbetreffende procedure heeft beslist.

De term gezag van gewijsde dient niet te worden verward met de term kracht van gewijsde. Een uitspraak verkrijgt kracht van gewijsde indien daar geen rechtsmiddel zoals hoger beroep of cassatie (meer) tegen open staat. Doordat een uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan, kan de beslissing ten uitvoer worden gelegd. Als de beslissing tussen partijen bindend is, spreekt men van gezag van gewijsde.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel Art. 236 Rv
Synoniemen