Portretrecht

Het portretrecht is een onderdeel van het auteursrecht. Het portretrecht beschermt een geportretteerde tegen openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn portret. De wet maakt hierbij onderscheid tussen een portret gemaakt in opdracht en een portret gemaakt buiten opdracht.

Een fotograaf die een portret maakt van een persoon in opdracht, heeft op dat portret auteursrecht. Dit is alleen anders indien bijvoorbeeld contractueel andere afspraken zijn gemaakt. Van een portret binnen opdracht is sprake als de persoon vooraf toestemming heeft gegeven om het portret te maken. Als de fotograaf het portret vervolgens openbaar wil maken, zal hij toestemming nodig hebben van de geportretteerde.

Van een portret buiten opdracht is sprake indien bijvoorbeeld op straat een willekeurige voorbijganger wordt gefotografeerd, bijvoorbeeld voor een nieuwsrapportage. In dat geval is niet vereist dat de fotograaf de geportretteerde toestemming vraagt om het portret openbaar te mogen maken. Slechts indien de geportretteerde een redelijk belang heeft om niet in de media te verschijnen, kan hij verdere publicatie voorkomen.

Het portretrecht is in tijd beperkt en geldt tot 10 jaar na de door van de geportretteerde.

Regeling
Wetsartikel Art. 19 Auteurswet
Synoniemen