Restitutierisico

Het restitutierisico houdt in dat een door de schuldenaar betaalde geldsom niet kan worden terugbetaald. Dit risico kan zich onder meer voordoen wanneer een schuldenaar bij vonnis van de rechtbank (bijvoorbeeld kort geding) is veroordeeld tot betaling en het vonnis nadien wordt vernietigd. In dat geval dient de schuldeiser het verkregen bedrag terug te betalen.

In een kort gedingprocedure zal de rechter een vordering tot betaling van een geldbedrag alleen toewijzen als het zeer waarschijnlijk is dat de rechter in de bodemprocedure de vordering zou toewijzen. Daarnaast is van belang dat de eisende partij een spoedeisend belang heeft en dat er geen sprake is van een restitutierisico. Indien er sprake is van een reëel restitutierisico, zal de rechter dit meenemen bij de beoordeling.

Categorie Incasso, Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen