Betalingsregeling

Een betalingsregeling houdt in dat een rechtspersoon of particulier afspraken maakt met de schuldeiser over het in termijnen of uitgesteld betalen van openstaande vorderingen. In de betalingsregeling wordt onder meer afgesproken welke termijnen er plaats gaan vinden, en welk bedrag iedere termijn betaald dient te worden. Dit wordt meestal onderling geregeld tussen de schuldenaar en de schuldeiser. In de meeste gevallen vindt een betalingsregeling plaats in vooraf afgesproken termijnen, maar sommige schuldeisers kunnen ook een uitstel van de betaling aanbieden of een opgerekte betalingstermijn. Bij het niet nakomen van de betalingsregeling kan de schuldeiser verdere maatregelen nemen tegen de schuldenaar, bijvoorbeeld het overdragen van de vordering aan een incassobureau.

Al is de schuldenaar doorgaans niet verplicht om mee te werken aan een voorstel tot het doen van een betalingsregeling, kan een betalingsregeling in sommige gevallen worden afgedwongen op basis van de redelijkheid en billijkheid (art. 6:248 BW)

Categorie Incasso
Wetsartikel
Synoniemen